Mabaland Game Station


地址:香港九龍九龍灣牛頭角道3號得寶花園TBG MALL地下113號鋪    香港九龍九龍灣牛頭角道3號得寶花園TBG MALL地下113號鋪
牌照別 :  公眾娛樂場所牌照

資料集

名稱: 香港行業牌照
資料描述: 行業牌照(包括公眾娛樂場所、商營浴室、泳池、屠房、厭惡性行業、殯儀館及殮葬商)
類別: 生活
最後更新時間: 2017/11/15相似資料

Mabaland Game Station

香港九龍九龍灣牛頭角道3號得寶花園TBG MALL地下113號鋪     香港九龍九龍灣牛頭角道3號得寶花園TBG MALL地下113號鋪

附近商家推薦